PRESENTACIÓ DE LA "CÁTEDRA ARGOS" FINANÇADA PEL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

 

L’octubre de 2004 es va signar el conveni de col·laboració entre el Consejo de Seguridad Nuclear i la Universitat Politècnica de Catalunya per la creació de la Càtedra Argos en Seguretat Nuclear a la Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona.

Per assolir un alt nivell de seguretat i protecció radiològica a les centrals nuclears i instal·lacions associades, és fonamental que les universitats tinguin capacitat per incentivar la formació de tècnics altament qualificats mitjançant els seus plans d’estudis, cursos d’especialització, tesis doctorals, i participació activa amb projectes de recerca afins.

 
Objectiu

Contribuir des de la col•laboració universitat empresa a la millora de la seguretat a les centrals nuclears e instal·lacions associades.


Temes de treball de la càtedra

Els principals temes de treball de la càtedra son:

- Implicacions sobre la seguretat nuclear dels transitoris termohidràulics de la central nuclear.
- Desclassificació de materials al desmantellament d’instal•lacions nuclears.
- Estudis de seguretat per l’emmagatzematge de combustible gastat.
- Avaluació de les incerteses als càlculs de seguretat nuclear.
- Implicacions dels transitoris elèctrics en la seguretat de les centrals nuclears.
- Sistemes emergents en prototips de 3ª i 4ª generació i sistemes transmutadors.
- Estudis de seguretat en reactors de fusió nuclear.
- Tècniques de manteniment a centrals nuclears.
- Tècniques d’ assajos no destructius a components nuclears.
- Impacte radiològic de les instal•lacions nuclears i radioactives.
- Tècniques de simulació de l’interacció de las radiacions amb el material biològic.

 

Organització:

Comitè de coordinació constituït per tres representants del CSN i tres de l’ETSEIB-UPC.

 

 

Links d'interés:

 

 

Consejo de Seguridad Nuclear

Secció d’Enginyeria Nuclear

Departament de Física i Enginyeria Nuclear

ETSEIB-UPC

Institut de Técniques Energétiques

UPC